Bases Reguladores del Funcionament del Procés Participatiu de l'Ajuntament d'Utiel

#UtielParticipa

Bases Reguladores del Funcionament del Procés Participatiu de l'Ajuntament d'Utiel

El Pressupost Participatiu és un instrument que permet la participació oberta i directa de la ciutadania en l'ús d'una part dels recursos municipals, en concret, sobre una part del Pressupost que gestiona l'Ajuntament d'Utiel. L'Ajuntament d'Utiel desitja fomentar la participació dels ciutadans en l'ús dels pressupostos a través del Procés de Pressupostos Participatius, mitjançant el qual els ciutadans poden realitzar propostes concretes per a millorar el municipi i després votar aquelles que els semblen més útils o importants i que redunden en benefici de la ciutadania.

1.1 PRESSUPOST PARTICIPATIU

Durant l'any 2018, els ciutadans d'Utiel decidiran, mitjançant un procés de Pressupost Participatiu, quins projectes es van a realitzar en el municipi durant l'any 2018. La quantia assignada dels pressupostos participatius per a aquest 2018 serà l'acordada amb l'aprovació dels pressupostos municipals per a l'exercici 2018. En qualsevol cas, l'assignació econòmica serà repartida per igual en les divisions territorials que s'estableixen en l'art. 7 de les presents bases. Aquest procés de participació ciutadana persegueix cinc aspectes fonamentals:
• Cerca de la major participació ciutadana possible.
• Desenvolupament d'un procés públic i transparent.
• Promoció de la solidaritat entre la ciutadania.
• Ser un procés de reflexió de la ciutadania per a millorar el seu entorn.
• Un repartiment d'inversió en cadascun dels barris i urbanitzacions del municipi.

Els Pressupostos Participatius han de regir-se pels següents principis bàsics:

Participació Universal: Possibilitat de participació igualitària de tota la ciutadania, atès que qualsevol veí o veïna, que complisca amb els requeriments bàsics establits, podrà participar.

Solidaritat Ciutadana: El procés ha de promoure la solidaritat entre la ciutadania sota el principi de justícia social i afavorir la distribució equitativa dels recursos entre les diferents divisions territorials.

Procés Ciutadà: El procés ha de garantir la participació directa de la ciutadania, sent conscients que en cada edició l'objectiu és augmentar la participació del major nombre de veïns i veïnes possible.

Millora d'Utiel: Totes les propostes que es realitzen han de cercar la millora del municipi i tenir un impacte positiu sobre la ciutadania.

Transparència: Les propostes que s'elaboren, així com els resultats de les votacions, i tota la informació que el procés genere, seran transparents, publicant-se en les xarxes socials els informes i les propostes rebudes.

Podran participar en el procés de Pressupostos Participatius totes les persones empadronades en el municipi d'Utiel, majors de 16 anys a data d'1 de març del 2018 (a l'inici de la primera fase “arreplegada de propostes”). Tot el que complisca amb aquestes característiques podrà realitzar propostes i exercir el seu dret al vot, identificant-se prèviament.

  • FASE 1: Proposades
  • FASE 2: Avaluació Tècnica
  • FASE 3: Publicació de Proposades
  • FASE 4: Votacions
  • FASE 5: Resultats

5.1. ELABORACIÓ I PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

El mecanisme establit per a portar a terme la participació és l'elaboració de propostes ciutadanes que posteriorment seran classificades i votades i, si escau, seleccionades per a la seua execució. Cada participant podrà realitzar fins a un màxim de 2 propostes, mitjançant la presentació física o per Internet i sempre a través dels mitjans establits per la Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència.
Les propostes ciutadanes, hauran de complir amb els següents criteris:
• Que siguen concordes amb la legislació vigent.
• Que estiguen en el marc de competències de l'Ajuntament d'Utiel.
• Que intenten aconseguir la millora del municipi i de la resta de les urbanitzacions.
• Que la inversió siga coherent amb el pressupost total destinat.
• Que no supose un increment del pressupost assignat ni que contemple un manteniment anual o plurianual. Per a poder elaborar les propostes es posarà a la disposició de la ciutadania un formulari on constaran les dades de la persona proponent, així com els propis descriptius de la proposta que es realitza. La Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència, procurarà la màxima difusió d'aquest formulari entre la ciutadania, bé per mitjans físics o per Internet i xarxes socials. La presentació de propostes es podrà realitzar en els Punts de Registre Municipals o per Internet a través de la web utiel.es i per l'app ajuntament en el teu mòbil info.

5.2. CLASSIFICACIÓ I VIABILITAT DE LES PROPOSTES

Una vegada revisades i classificades les propostes, se sotmetran a l'avaluació dels tècnics municipals responsables de les àrees afectades, que s'hauran de pronunciar sobre la viabilitat de cadascuna d'elles. Com a resultat d'aquest procés, haurà proposades ciutadanes que podran ser desestimades per no complir amb els aspectes bàsics competencials de l'Administració Local. Una vegada declarada la seua viabilitat, és a dir que és factible realitzar-les per l'Ajuntament d'Utiel, les propostes estaran preparades per a la votació. Aquesta decisió serà remesa als proponents per correu postal.

Una vegada iniciat el procés de votació cada persona podrà seleccionar una única proposta. És aconsellable que la proposta seleccionada siga del barri o urbanització en la qual vostè residisca. En el supòsit en el qual confluïsca un cas d'empat de propostes, serà la Regidoria de Participació Ciutadana i Transparència juntament amb el departament d'obres la que, atenent a criteris d'interès general, establisca la priorització de l'execució.

La quantitat total destinada als pressupostos participatius del 2018, serà repartida per zones o per àrees del casc urbà i per la resta de les urbanitzacions. En qualsevol cas, es portarà a debat del ple del consell sectorial territorial. D'aquest debat eixirà una proposta de repartiment per barri i urbanització de la partida destinada a pressupostos participatius.

Els mètodes de votació seran via presencial mitjançant urna en el Punt de Registre Municipal, a través de les urnes itinerants i per Internet, a través de la web municipal www.utiel.es i per l'app ajuntament en el teu mòvil. També per qualsevol un altre mitjà que la Regidoria competent, considere necessàries en honor d'accentuar la participació i millorar l'accessibilitat integrant nous canals. S'establirà unes urnes itinerants que recorreran els principals punts d'afluència del municipi, així com les urbanitzacions amb major població per a acostar i facilitar la votació als veïns/as del municipi. El període final de votació de les propostes serà del 8 al 22 de maig, tots dos inclosos.

En el cas que un veí/a faig votat per les dues vies (per Internet i mitjançant urna), es rebutjarà el vot per Internet, validant únicament el vot presencial. Cada vot serà comprovat d'ofici pel padró municipal, per a donar seguretat i transparència al procés i al resultat final. Tot aquell vot que no complisca amb les presents bases serà nul. El recompte de la votació donarà com resultat un informe on estaran arreplegades les opcions guanyadores i els resultats globals de participació. D'aquest informe s'adonarà en la Junta de Govern Local.

Una vegada acabat el procés de votació, i la posterior presentació de les propostes triades, es constituirà la Comissió de Seguiment, la qual estarà encarregada de controlar l'execució de les propostes. Les persones que formaran part d'aquesta Comissió seran els departaments de Vies i Obres, Serveis Públics i Participació Ciutadana i Transparència.

11.1 Protecció de les dades personals.

Segons la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que l'Ajuntament d'Utiel incorporarà les seues dades a fitxers, que s'utilitzaran per a les finalitats d'aquest assumpte i no se cediran a cap tercer, excepte per obligacions legals i a altres Administracions Públiques que siguen les destinatàries del tractament. Addicionalment autoritza a l'Ajuntament d'Utiel a comprovar i completar les dades necessàries per a aquest assumpte, consultant tant els seus propis arxius com els de altres Administracions Públiques que siguen necessaris. Per a exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigisca's per escrit a l'Ajuntament a la següent adreça: Pl. Ajuntament, 1, 46300, Utiel, Valencia adjuntant una fotocòpia del seu Document Nacional d'Identitat o equivalent.

11.2 Comunicacions electròniques / postals.

Amb la finalitat de que el procés siga transparent, aquelles propostes acceptades per la comissió (article 5.2 de les presents bases) que passen a votació, seran comunicades per correu postal, segons les dades facilitades en el formulari de recollida de les propostes.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA

Es faculta als Regidors Delegats en matèria d'Obres i Serveis Públics, Participació Ciutadana i Transparència, per a adoptar les disposicions que siguen necessàries per al desenvolupament i execució de les presents bases.

DISPOSICIÓ FINAL

La participació en el procés participatiu, comporta l'acceptació de les presents bases.